Twój Architekt :: Jak uzyskać pozwolenie na budowę?
Twój Architekt

Ile kosztuje projekt?

Każdemu zależy na cenie, która jest odpowiednia do rezultatów. Na pewno nie potrzebujemy kiepskiej usługi w niskiej cenie, ponieważ i tak nam nic nie przyniesie.

Dlatego chcielibyśmy zagwarantować Ci także dobrą cenę.
cena adaptacji
cena projektu

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

ZAKUP DZIAŁKI

Najlepiej jeszcze przed kupnem należy sprawdzić czy teren, na którym znajduje się nasza upatrzona działka, objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W planie znajdziemy podstawową informację- czy nasza działka jest w ogóle przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Zapisy planu lub decyzji o warunkach zabudowy określają – często bardzo szczegółowo – charakter naszej przyszłej zabudowy. Znajdziemy tu wytyczne dotyczące np. dopuszczalnej wysokości budynku, kąta nachylenia połaci dachowych, materiału na to pokrycie, linie zabudowy i wiele innych. Dopiero posiadając te informacje możemy przystąpić do wyboru odpowiedniego projektu, który będzie optymalnie dopasowany do naszej działki i będzie spełniał wymogi zapisane w Planie Miejscowym lub ustalenia decyzji o warunkach zabudowy.

 • Jeżeli w miejscowości, w której znajduje się działka sporządzony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego- musimy złożyć stosowny wniosek o aktualny wypis i wyrys z tego planu dotyczący naszej działki (należy podać miejscowość i numer ewidencyjny działki).
 • Jeżeli w naszej miejscowości nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania, to w lokalnym wydziale architektury urzędu gminy lub urzędu miasta musimy złożyć stosowny wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla naszej działki. Do wniosku musimy dołączyć szkic z lokalizacją budynku (należy nabyć mapę do celów opiniodawczych w wydziale geodezji, najczęściej skala 1:500 lub 1:1000). Do wniosku będą również konieczne zapewnienia o dostawie mediów do naszej działki: wody, prądu, gazu a także odbioru ścieków sanitarnych oraz wód opadowych.

W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją zapisów w tych dokumentach zapraszam do biura – tutaj bezpłatnie i bez zobowiązań pomożemy ocenić wybrany projekt pod kątem jego zgodności z przepisami oraz np. zgodności układu funkcjonalnego z orientacją względem stron świata, charakterystycznymi warunkami ukształtowania terenu, wielkością i kształtem działki itp.

DOKUMENTACJA

Kompletując dalsze dokumenty pamiętać musimy o tym, że planowany budynek musi być wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną zapewniającą funkcjonowanie obiektu. Przyszły dom musi posiadać przyłącze wodociągowe, elektryczne, często również gaz. Z budynku należy odprowadzić ścieki sanitarne oraz wody opadowe. Żeby projektowany budynek posiadał stosowne media projektanci branżowi będą potrzebowali następujące dokumenty:

Wymagane do wykonania projektu indywidualnego oraz do adaptacji projektu typowego domu jednorodzinnego i uzyskania pozwolenia na budowę:

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego możliwości zabudowy na danej działce lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu -w przypadku gdy nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, wykonana przez uprawnionego geodetę
 • warunki techniczne przyłączenia i dostawy mediów
  - energii elektrycznej,
  - wody i kanalizacji,
  - gazu (wybór rodzaju ogrzewania),
 • wypis z rejestru gruntów, wyrys, gdy na terenie działki znajdują się różne klasy gleby,
 • opinia geologiczna lub oświadczenia projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia
 • ewentualne dodatkowe wymagania wynikające z wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • cztery egzemplarze projektu (projekt typowy lub indywidualny)

Przygotujemy dla Państwa:

 • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wnioski o wydanie opinii i decyzji archeologicznych i konserwatorskich,
 • wniosek o wydanie zgody na włączenie się do drogi publicznej i uzgodnienie lokalizacji zjazdu,
 • wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej dla I, II lub III klasy gleby potrzebne
  dodatkowo:
  - akt notarialny,
  - jeśli jest wypis z planu to należy uzyskać pisemne potwierdzenie o przeznaczeniu gruntu na cele nierolnicze,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

PROJEKT I POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Jeśli spełniliśmy już wszystkie punkty powyżej to znaczy, że czas by udać się do architekta w celu zlecenia mu adaptacji projektu typowego. Zachęcamy do kupna projektu typowego za naszym pośrednictwem. Projekty można u nas kupić w takiej samej cenie jak bezpośrednio w firmie która wykonała projekt, a dodatkowo na miejscu możecie Państwo skorzystać nieodpłatnie z fachowej porady w doborze odpowiedniego budynku do Państwa działki. Możecie Państwo na miejscu obejrzeć katalogi z projektami gotowymi. W naszej pracowni dokonujemy adaptacji projektów gotowych oraz wykonujemy projekty przyłączy mediów do budynku, a także pomagamy we wszelkich procedurach urzędowych zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę. Zatem serdecznie zapraszamy do współpracy z naszym biurem.

Uprawniony architekt wykona projekt zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych oraz sporządzi informacje na temat BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia). Naniesiemy również w dokumentacji interesujące inwestora zmiany. Ponadto architekt w razie konieczności uzgadnia opracowywany projekt zagospodarowania działki z następującymi instytucjami :

 • z Zakładem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP)
 • z Zakładem Energetycznym
 • z Zakładem Gazowniczym
 • z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji

UWAGA: Pamiętać należy, że powyższe warunki są niezbędne ale niewystarczające, aby uzyskać decyzję pozwolenia na budowę budynku. Etapem, którego nie możemy pominąć w całej inwestycji to również sporządzenie projektów branżowych - zewnętrznych przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Biuro nasze oczywiście pomaga w przebrnięciu również przez ten etap procedury budowlanej.

Tak przygotowaną i skompletowaną dokumentację składamy w Wydziale Architektury i Budownictwa miejscowego Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Urząd wydaje decyzję w terminie do 65 dni. Po dwóch tygodniach od daty wydania decyzji, jeżeli żadna ze stron nie zgłosi uwag, staje się ona ostateczna.

Teraz można rozpocząć budowę. Pozwolenie na zabudowę jest ważne przez trzy lata. Jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta w tym terminie lub prace budowlane zostaną przerwane na okres dłuższy niż trzy lata, traci ona ważność.

ROZPOCZĘCIE BUDOWY

O zamiarze rozpoczęcia prac budowlanych musimy powiadomić Starostwo Powiatowe na 7 dni przed rozpoczęciem prac. Do zgłoszenia musimy dołączyć również oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków. Musimy także kupić Dziennik Budowy, w którym kierownik budowy zapisywać będzie jej przebieg oraz tablicę informacyjną budowy.

ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Po zakończeniu prac budowlanych zgłaszamy w Starostwie zakończenie budowy. W tym celu należy przygotować i złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanego budynku z projektem budowlanym oraz o uporządkowaniu terenu budowy,
 • sporządzone przez kierownika protokołu badań i sprawdzeń,
 • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Biuro projektowe

Świdnica, ul. Armii Krajowej 7 (IIp.)
mail: biuro@twoj-architekt.pl
tel. 605 666 520

Dział sprzedaży i adaptacji projektów

mail: app@twoj-architekt.pl
tel. 535 865 758
 

kliknij na mapę dojazdu